Privacy Policy


A.    Gegevensbeschermingsverklaring

Hartelijk bedankt voor uw bezoek aan onze webpagina. Wij hechten veel belang aan de naleving van de wettelijke bepalingen op het vlak van gegevensbescherming. Het doel van deze gegevensbeschermingsverklaring is om u als gebruiker van de website te informeren over de aard, de reikwijdte en het doeleinde van onze persoonsgegevensverwerking alsook over uw bestaande rechten als u een betrokkene bent zoals gedefinieerd door artikel 4, lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voorliggende gegevensbeschermingsverklaring houdt daarbij ook al rekening met de nieuwe ontwikkelingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25/05/2018 van kracht zijn. 

 

1.      Verwerkingsverantwoordelijke

Deze website en de diensten die erop aangeboden worden, worden beheerd door:

Geurbalans / BalancePharma B.V.
Fazantstraat 5
4901 AZ Nederland
KvK-nummer: 65706609

Tel.: 0348468629
E-mail: [email protected]

Website: www.GeurBalans.nl

Managing Director: Kees Hazen

 

2.      Algemene informatie

We hebben de website zodanig ontwikkeld dat we zo weinig mogelijk gegevens van u verzamelen. In principe is het zelfs mogelijk om onze website te bezoeken zonder eender welke persoonsgegevens in te voeren. De verwerking van persoonsgegevens is alleen nodig, als u beslist om gebruik te maken van bepaalde diensten (bv. gebruik van het contactformulier). Wanneer u dat inderdaad doet, zullen wij er te allen tijde voor zorgen dat we uw persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met een wettelijke grondslag of door u gegeven toestemming. Voorts onderschrijven we de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds op 25.05.2018 van kracht is,  en andere specifieke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming.

 

3.      Definitie

In overeenstemming met de AVG worden de termen die in deze gegevensbeschermingsverklaring gebruikt worden, als volgt gedefinieerd:

 

'persoonsgegevens': alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'de betrokkene'); met een identificeerbare natuurlijke persoon wordt gedoeld op een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

 

'verwerking': een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

 

'beperking van de verwerking': het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;

 

'pseudonimisering': het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en er technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;

 

'verwerkingsverantwoordelijke': een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

 

'verwerker': een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

 

'ontvanger’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;

 

'derde': een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

 

'toestemming' van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

 

4.      Toestemming

Wanneer u onze website www.geurbalans.nl bezoekt, zullen we soms bepaalde persoonsgegevens over u verzamelen. Daarvoor hebben we uw toestemming nodig. Dit gebeurt in de eerste plaats in onze dialoog- en dienstverleningszone, wanneer er contact wordt gelegd via een contactformulier, een nieuwsbrief wordt opgevraagd, orderverzoeken geformuleerd worden en van onze diensten gebruikgemaakt wordt.

 

Verklaring van instemming

Door de door ons ter beschikking gestelde formulieren te gebruiken, stemt u ermee in dat wij de door u verstrekte persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals aangegeven in deze gegevensbeschermingsverklaring. U kunt deze instemming te allen tijde weer intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons een verklaring in die zin te bezorgen. U dient echter wel te weten dat u zonder uw toestemming geen gebruik meer zult kunnen maken van onze service. Om uw toestemming in te trekken, kunt u ons op een van bovenstaande manieren contacteren (gelieve in voorkomend geval uw naam, e-mailadres en postadres te vermelden).

 

5.      Doeleinde en wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

We verwerken de nodige persoonsgegevens om ons dienstenaanbod te wettigen, te verstrekken of te verwerken, waarbij we artikel 6, lid 1b van de AVG als onze wettelijke grondslag gebruiken. Waar we gebruikmaken van externe dienstverleners in het kader van een gegevensverwerking waartoe door ons opdracht wordt gegeven, zal artikel 28 van de AVG de wettelijke grondslag voor de verwerking vormen.

We verzamelen, verwerken en gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

Doeleinde van de gegevensverwerking

Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking ('waarom gegevensverwerking nodig is')

wanneer er contact gelegd wordt en voor de hiermee gepaard correspondentie

op basis van uw toestemming

voor het verwerken van uw verzoek en om u elk bijkomend advies te bezorgen dat u nodig zou hebben

op basis van uw toestemming

voor het verzenden van onze nieuwsbrief, de abonnementsservice 

op basis van uw toestemming

om ervoor te zorgen dat onze website u op de meest doeltreffende en interessantste manier wordt voorgesteld (bv. door middel van een geanonimiseerde evaluatie)

op basis van gewettigde belangen

voor de technische implementatie van onze diensten

op basis van gewettigde belangen

voor de registratie als Weleda-gebruiker; om deel te nemen aan productbeoordelingen

op basis van uw toestemming

om deel te nemen aan wedstrijden

op basis van uw toestemming

 

6.      Verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen, wanneer u onze deze vrijwillig en bewust bezorgde, bv door het invullen van formulieren of het verzenden van e-mails.